Avís legal i política de privacitat

Aquest web és gestionat per BDDANSA SCP, amb domicili a C/ Oliana 19, 2-2 Barcelona CP 08006, proveïda de NIF J-65262800 i amb correu electrònic produccio@explicadansa.com 

El web posa a disposició dels navegants diverses formes de contacte i conté formularis de sol·licitud de serveis, o de contacte on es sol·liciten dades de caràcter personal per tal de, segons el formulari o forma de contacte de que es tracti, atendre les seves sol·licituds, informar-los d’activitats, serveis o productes.

S’informa que les dades facilitades seran tractades d’acord amb la normativa vigent, amb la màxima confidencialitat i que seran incorporades a fitxers titularitat de BDDANSA amb les finalitats citades anteriorment.

Vostè es compromet a facilitar dades veraces, completes i actualitzades. En cas que ens faciliti dades d’una tercera persona vostè s’obliga a informar-la prèviament d’aquesta política de privacitat i obtenir el seu consentiment al tractament de les dades en els termes aquí previstos.

Pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes establerts en la Llei, mitjançant escrit dirigit a l’adreça de correu electrònic produccio@explicadansa.com  o bé per correu postal a  BDDANSA, C/ Oliana 19, 2-2 08006, Barcelona.

Així mateix vostè pot incorporar-se a les diverses xarxes socials on BDDANSA  té presència. En aquest cas vostè consent el tractament de les dades que figurin en el seu perfil i accepta tant aquesta política de privacitat com la pròpia de la xarxa social que es tracti, així com permet expressament que el funcionament de la xarxa social en qüestió publiqui notícies i informacions al seu perfil o bé que la seva alta a la xarxa sigui visible pels restants usuaris. En aquests casos BDDANSA tractarà les seves dades personals amb la finalitat de gestionar la seva pertinença a la xarxa social triada, informar de les activitats, serveis o productes oferts en cada cas i participar en les restants activitats o funcionalitats de les que la xarxa disposi. En relació a les xarxes socials vostè podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes abans esmentats sempre en relació a les dades tractades per BDDANSA podent ser necessari l’exercici dels citats drets directament davant la xarxa social utilitzada en relació a les dades que aquesta darrera tracti.

BDDANSA es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment, aquesta política de privacitat per tal d’adequar-la a novetats legislatives, a l’activitat de l’entitat o al funcionament del web. El navegant és responsable de verificar en cada moment la política de privacitat vigent.


Comments are closed.

Back to Top ↑